Compania Luxury Grand Store vă urează bun venit pe pagina să web şi vă mulțumește pentru interesul manifestat faţă de companie şi produsele și serviciile sale.

Acordăm atenţie detaliata protejării datelor dvs. personale şi vrem să vă simţiţi în siguranţă în timpul vizitării paginilor noastre de internet și în relaționarea directa, prin toate mijloacele de comunicare puse la dispoziție de către compania noastră.

Protecţia vieţîi dvs. private în faza de procesare a datelor personale constituie un aspect relevant pentru noi, de care ţinem seama în cursul desfăşurării proceselor noastre operaționale. Datele personale ale vizitatorilor paginilor noastre de internet și cele colectate fizic sau pe alte canale online de la clienții și potențialii noștri clienți sunt înregistrate şi procesate în siguranță și conform prevederilor legale privind protecţia datelor valabile în Romania și detaliate prin Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Datele de identificare ale companiei Luxury Grand Store sunt următoarele: C.I.F.: RO30548553 , Nr. R.C.: J40/17017/2016, sediul social: Bdul Primăverii, nr 53 sec 1 București .

Prelucrarea datelor înseamnă operațiuni precum: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, restrictionarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal, etc.

În continuarea prezentei Politici privind prelucrarea datelor cu caracter personal se vă face referire la “Client”.

Prin utilizarea termenului “Client” compania Luxury Grand Store înțelege orice reprezentant al publicului larg, cu care compania intra în contact și nu reprezintă o limitare la persoana care a achiziționat un produs / serviciu, sau cu care exista un contract în derulare.

Modalități prin care obține compania Luxury Grand Store datele.

Datele sunt obținute direct de la Client și/sau de la un împuternicit al Clientului (în momentul în care se completează formulare sau documente, este accesata pagina de internet, aplicațiile online, sau prin orice alte mijloc de comunicare).

În plus, Luxury Grand Store poate obține datele de mai sus prin consultarea unor surse externe. Prin surse externe înțelegem instituții și autorități publice, registre și ghiduri publice, informații pe care le-ați făcut disponibile publicului prin social media, cât și pe internet.

.

Clientul poate pune la dispoziție date cu caracter personal prin completarea unor formulare din website, prin contract, prin facturi fiscale emise acestuia, prin participarea la diverse acțiuni de marketing ale companiei, în cadrul cărora a completat formulare, etc.

Înregistrarea la newsletter

Pe pagina noastră web publicul are eventual posibilitatea de a se abona la diverse newslettere, datele oferite la abonare vor fi utilizate exclusiv în scop de marketing, în măsura în care nu aţi consimţit la alte utilizări ale datelor. Aveţi posibilitatea de a opri oricând abonamentul la newsletter, utilizând posibilitatea de dezabonare oferită în newsletter sau prin comunciarea unei solicitări scrise către adresa office@luxurygs.ro

Temeiuri juridice în baza cărora prelucrează compania Luxury Grand Store datele cu caracter personal.

Compania Luxury Grand Store prelucrează datele cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri juridice:

pentru executarea unui contract la care Clientul sau persoana vizata este parte (de ex: vânzare – cumpărare produse ,furnizarea de servicii suport pentru produsele achiziționate, trimiterea de notificări/informări cu privire la produsul deținut) sau pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea Clientului de încheiere a unui contract (de ex: efectuarea de analize preliminare de evaluare și acceptare a Clientului).

în baza interesului legitim al companiei Luxury Grand Store (spre ex: sondare în vederea dezvoltării și îmbunătățirii produselor și serviciilor, eficientizarea modului în care operează întreagă să rețea, optimizarea proceselor (companiei), centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, analize statistice cu privire la portofoliul de Clienți, analizarea și minimizarea riscurilor financiare, reputationale la care se expune compania în legătură cu punerea la dispoziție a serviciilor și produselor, furnizarea de răspunsuri la solicitările clienților sau a publicului);

în baza consimțământului Clientului, daca acesta a fost acordat (de ex: în caz de marketing);

în baza interesului persoanei vizate (ex: informări privind serviciile achiziționate).

Scopurile în care prelucrează compania Luxury Grand Store datele cu caracter personal.

Scopurile pentru care Luxury Grand Store prelucrează datele cu caracter personal sunt:

furnizarea de produse și servicii de finanțare, prin intermediul tuturor canalelor disponibile în acest sens (de ex: locațiile fizice ale Luxury Grand Store , internet, telefon etc.);

identificarea persoanelor vizate atât în locațiile fizice ale Luxury Grand Store , cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, posta, internet);

efectuarea de analize preliminare (de ex: analizarea expunerii la riscul pe care îl implica furnizarea unui produs/serviciu, ofertarea unui produs, etc), prin care se urmărește evaluarea Clientului/altei persoane vizate, cu scopul de a decide cu privire la încheierea anumitor operațiuni sau contractarea anumitor produse;

centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, în care să fie stocate informațiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de către departamentele și structurile Luxury Grand Store în activitatea acestora (de ex: utilizarea acestor date presupune prelucrarea acestora de către aplicațiile interne ale Luxury Grand Store ,care sunt utilizate de către departamentele relevante în desfășurarea activității);

contactarea Clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunoștință/notifica informații despre produsele și serviciile Luxury Grand Store contractate (de ex: expirare termen, neîndeplinire obligații, modificare/completare caracteristici /costuri /funcționalități /beneficii produse);

furnizarea de servicii suport pentru solicitările Clientului/persoanei vizate (de ex: informații adiționale despre produsele, actualizarea unora din datele de identificare, derularea de investigații cu privire la disfunctionalitati ale produselor și/sau serviciilor oferite, soluționarea cererilor, reclamațiilor și petițiilor formulate), atât în locațiile fizice ale Luxury Grand Store , cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, posta);

crearea sau analizarea de profiluri pentru îmbunătățirea produselor/serviciilor, pentru efectuarea oricăror alte tipuri de promovare a produselor/serviciilor, sau pentru efectuarea de activități de marketing direct prin intermediul oricăror mijloace de comunicare (de ex: comunicarea prin posta, telefon, fax, e-mail, SMS a unor reclame adresate în mod direct și specific unei anumite persoane) în cazul în care Clientul a acceptat aceasta prin intermediul oricărei solicitări sau formular al companiei, în baza de consimțământ.

realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, activități de fidelizare a clientelei în baza de consimțământ și realizarea de sondaje (online, postal sau telefonic).

identificarea situațiilor în care utilizatorii de rețele de socializare sunt clienți ai companiei în vederea efectuării de marketing personalizat, conform opțiunii Clientului exprimate prin formulare emise de companie.

analizarea comportamentului Clientului/oricărei persoane care accesează site-ul, prin folosirea de cookies, atât ale companiei, cât și ale terților, cu scopul de a furniza un conținut general sau particularizat, oferte adaptate intereselor utilizatorilor –pentru informații detaliate despre Politica de cookies te rugam să consulți pagina noastră web;

pentru programe de loialitate constând în oferirea unor avantaje, reduceri, discounturi pentru recompensarea fidelităţîi clientului.

efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produse/servicii, cât și cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de produse/servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață cu privire la produsele/serviciile companiei pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor/serviciilor;

dezvoltarea unor modele de eficientizare a felului în care operează Luxury Grand Store .

efectuarea unor activități de colectare debite și/sau recuperare creanțe sau de gestionare a unor astfel de activități;

arhivarea atât în format fizic, cât și electronic a documentelor, realizarea de servicii de registratura a corespondentei adresate companiei și expediata de către companie, precum și realizarea de activități de curierat;

soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări la care compania este parte;

efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor companiei, precum și realizarea de audituri sau investigații ale companiei;

realizarea de raportări către instituțiile competente conform reglementarilor legale aplicabile;

pentru înregistrarea video a prezentei persoanelor în locațiile fizice ale companiei, cu scopul de a menține un nivel ridicat de securitate.

pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern, extern etc.), acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost inițial colectate de către companie.

Durata de timp pentru care prelucrează compania Luxury Grand Store datele cu caracter personal.

În vederea realizării scopurilor sus-menționate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către companie pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fară limitare, la dispozițiile în materia arhivarii.

Prelucrarea datelor care se întemeiază pe acordul Clientului (de ex: în caz de marketing direct și/sau promovare de servicii și produse, înscriere la newsletter electronic) vor fi prelucrate de către companie fară o limitare de perioada, cu posibilitatea de retragere a consimțământului Clientului la orice moment, care în plus vă fi readusa în vederea Clientului la o frecventa de cel mult 5 (cinci) ani.

Termenul de arhivare a datelor prelucrate de Luxury Grand Store este de: 10 ani.

Termenul de prescripție a datelor prelucrate de Luxury Grand Store este de: 10 ani.

Termenul de prelucrare a datelor în scopul rezolvării problemelor juridice la nivel de Luxury Grand Store este de: 10 ani.

Destinatarii datelor cu caracter personal transmise de compania Luxury Grand Store Destinatarii datelor pot fi:

operatori asociați:

persoane împuternicite:

Furnizori de servicii: servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), arhivare în format fizic și/sau electronic; curierat; utilități; audit; serviciilor de suport; furnizori de cercetare de piață, de transmitere a comunicărilor de marketing, de monitorizare a traficului și comportamentului utilizatorilor, instrumentelor online, de servicii de personalizare a diferitelor tipuri de marketing, de servicii de marketing prin intermediul resurselor social media, de servicii de realizare a conținutului formelor de marketing; de servicii de recuperare creanțe și/sau colectare a debitelor, evaluatori, agenții media, societăți comerciale care prestează activități de înmatriculare a bunurilor ce fac obiectul contractelor de leasing/credit, societăți de asigurare, societăți de recuperare creanțe și bunuri, Birouri Notariale, Societăți de Avocatura, Executori Judecătorești, bănci, înregistrări în AEGRM.

autorități și instituții:

Banca Națională a României, Organe judiciare din Romania și din alte tari, precum membrii ai instanțelor judecătorești, instanțelor arbitrale, parchetelor.

Instituții de investigare și suport pentru incidente de securitate cibernetica.

În vederea îndeplinirii scopurilor menționate mai sus este posibil că Luxury Grand Store să transfere unele sau toate categoriile de date cu caracter personal în afara României sau statelor din cadrul UE/SEE. SEE este alcătuit din țările Uniunii Europene, Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Acest tip de transfer de date poate avea loc dacă serverele noastre (respectiv, locul unde stocăm datele) sau furnizorii și prestatorii noștri își au sediul în afara SEE.

Înainte de a transfera date cu caracter personal din Spațiul Economic European (SEE) ne vom asigura că există garanțîi adecvate care trebuie utilizate, inclusiv semnarea unui Acord de Transfer de Date, în conformitate cu cerințele Uniunii Europene și, dacă este necesar, vom obține autorizația Autoritățîi Competente pentru Protecția Datelor. Entitatea care primește datele cu caracter personal trebuie să respecte principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în Procedura privind Transferul Transfrontalier al Datelor.

Drepturile Clientului / persoanei vizate și modalitățile de exercitare a acestora.

Dreptul de acces la datele personale – înseamnă dreptul Clientului de a avea acces la datele din formularul completat.

Dacă Clientul considera că această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal nu este suficient de clarificatoare, accesta poate avea acces la informaţîi prin transmiterea unei cereri la adresa office@luxurygs.ro de unde puteţi afla:

care e scopul prelucrării datelor personale?

ce categorii de date cu caracter personal sunt în cauză?

care sunt destinatarii cărora le-au fost furnizate datele cu caracter personal?

care este perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal?

Dreptul la rectificarea datelor – în cazul în care Clientul sesizează că datele personale sunt inexacte sau incomplete, acesta are dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestor date prin transmiterea unei solicitări la adresa: office@luxurygs.ro.

În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt introduse de Client, că persoană vizată, acesta are dreptul să solicite orice informațîi disponibile cu privire la originea lor, iar aceasta îi vă fi furnizată în măsura în care este disponibilă şi numai dacă se poate identifica autorul furnizării datelor. Pentru aceasta vă trebui să ni se furnizeze datele despre Client care să demonstreze că furnizarea datelor nu este făcută prin acţiunea să directă.

Clientul poate solicita separat să cunoască dacă datele sunt prelucrate sau nu, iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. La solicitarea Clientului, acesta vă putea primi și o copie a formularului completat sau un alt format pe care compania îl deține.

Clientul trebuie să cunoască faptul că orice rectificare se vă putea face într-o perioadă de minim o lună, dar, în condiţîi speciale aceste termen putem să îl extindem la două luni, situaţie în care Clientul vă fi informat cu privire la prelungire.

De asemenea, dacă nu vom da curs cererii Clientului de rectificare sau nu îi vom răspunde, dar și în caz